ROZDZIAŁ IV
Struktura Domowego Kościoła

– inspiracja i koordynacja prac DK,
– odpowiedzialność za program formacyjny DK i formację powierzonych im małżeństw,
– odpowiedzialność za jedność DK i jego organizację,
– udział w spotkaniach DK i całego Ruchu Światło-Życie,
– służenie pomocą i doświadczeniem innym parom odpowiedzialnym,
– organizacja dni skupienia, dni wspólnoty i innych potrzebnych spotkań,
– przeprowadzanie indywidualnych rozmów z powierzonymi im małżeństwami,
– pośredniczenie w obustronnym przekazywaniu informacji,
– troska o materiały formacyjne,
– powierzanie innym małżeństwom różnych posług,
– troska o swoich następców.

a) Para animatorska kręgu:
– jest odpowiedzialna za formację powierzonych jej małżeństw,
– współpracuje z księdzem moderatorem kręgu i omawia z nim problemy pracy,
– odpowiada za staranne przygotowanie i właściwy przebieg spotkań miesięcznych,
- jest zawsze odpowiedzialna za dzielenie się realizacją zobowiązań, nawet wtedy, gdy spotkanie prowadzi inne małżeństwo,
– służy pomocą i doświadczeniem poszczególnym małżeństwom kręgu,
– współpracuje z parą rejonową i uczestniczy w spotkaniach kręgu rejonowego,
– utrzymuje łączność z proboszczem parafii, w której krąg jest zakorzeniony.

b) Para pilotująca – jej zadania są analogiczne do zadań pary animatorskiej.

c) Para łącznikowa:
– ściśle współpracuje z parą rejonową
– jest odpowiedzialna za powierzone jej kręgi,
– organizuje spotkania par animatorskich tych kręgów,
– przynajmniej raz w roku bierze udział w spotkaniach poszczególnych kręgów,
– bierze udział w spotkaniach kręgu rejonowego.

d) Para rejonowa:
– jest odpowiedzialna za kręgi w rejonie,
– organizuje spotkania kręgu rejonowego oraz inspiruje i koordynuje jego pracę,
– współpracuje z parą diecezjalną, księdzem moderatorem diecezjalnym i rejonowym,
– uczestniczy w spotkaniach kręgu diecezjalnego,
– przynajmniej raz w roku bierze udział w spotkaniach poszczególnych kręgów, jeśli w rejonie nie ma par łącznikowych.

e) Para diecezjalna:
– jest odpowiedzialna za DK w diecezji,
– ściśle współpracuje z ks. moderatorem diecezjalnym DK,
– organizuje spotkania kręgu diecezjalnego oraz inspiruje i koordynuje jego pracę,
– przynajmniej raz w roku bierze udział w spotkaniach poszczególnych kręgów rejonowych,
– organizuje rekolekcje DK na terenie swojej diecezji, a także poza nią – w porozumieniu z parą diecezjalną miejsca; w każdej sytuacji utrzymuje kontakt z proboszczem miejsca,
– utrzymuje kontakt z parą filialną i w miarę potrzeby zaprasza ją na spotkanie kręgu diecezjalnego,
– współpracuje z parą krajową DK, a w szczególności uczestniczy w organizowanych przez nią ogólnopolskich spotkaniach DK,
– podejmuje współpracę z ks. moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie i bierze udział w pracach Diecezjalnej Diakonii Jedności (DDJ),
– uczestniczy w Dniach Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD),
– utrzymuje łączność z biskupem diecezjalnym,
– troszczy się o kontakty z innymi ruchami rodzinnymi w diecezji i z duszpasterstwem rodzin.

f) Para filialna:
– jest pośrednikiem między kręgiem centralnym a parami diecezjalnymi w filii,
– nawiązuje kontakty z księżmi moderatorami poszczególnych diecezji filii,
– uczestniczy w spotkaniach kręgu centralnego,
– uczestniczy w spotkaniach kręgów diecezjalnych na zaproszenie par diecezjalnych,
– współpracuje z sekretarką i moderatorem filii w ramach DWDD.

g) Para krajowa:
– jest odpowiedzialna za DK w Polsce,
– ściśle współpracuje z ks. moderatorem krajowym DK,
– organizuje spotkania kręgu centralnego oraz inspiruje i koordynuje jego pracę,
– współpracuje z osobami delegowanymi przez INMK w zakresie ich zadań, – podejmuje współpracę z ks. moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie i bierze udział w pracach Centralnej Diakonii Jedności (CDJ),
– utrzymuje stałą łączność z biskupem delegatem KEP ds. Ruchu Światło-Życie,
– reprezentuje DK wobec hierarchii kościelnej i władz świeckich,
– utrzymuje kontakt z parami odpowiedzialnymi za DK poza granicami Polski,
– nawiązuje kontakty z innymi ruchami rodzinnymi w kraju i za granicą oraz z duszpasterstwem rodzin.
 

– być rozmodlone,
– żyć życiem sakramentalnym,
– dążyć do życia w pełni chrześcijańskiego,
– w jedności i wzajemnym zrozumieniu wspomagać się na drodze do Boga,
– umiejętnie kontaktować się z innymi, być taktowne i dyskretne,
– znać zasady DK, akceptować je i być im wierne,
– kształtować w sobie postawę świadomego uczestnictwa w KWC,
– pogłębiać wiedzę religijną, w szczególności dotyczącą małżeństwa i rodziny,
– charakteryzować się postawą służby, posłuszeństwa i miłości wobec Kościoła,
– obejmować modlitwą sprawy i ludzi, którym służy,
– świadomie i twórczo służyć społeczeństwu poprzez odpowiedzialnie wykonywane obowiązki domowe, pracę zawodową i społeczną.

Najbliższe wydarzenia